The cookie settings on this website are adjusted to allow all cookies so that you have the very best experience. If you continue without changing your cookie settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, if you would like to, you can change your settings at any time using the Change cookie settings link in the Special menu.        

Garbage -processing Plant {100% secured financing} Search Partner Municipality

Garbage -processing Plant = 100% secured financing - Search Partner Municipality 

/ For details, see the attached photos /

 

Garbage -processing Plant = 100% secured financing - Search Partner Municipality 

 

A leading global manufacturer of processing plants of waste - looking Municipality, depot or other partners produce waste to build a high-tech environmental factory / processing plants = solid waste and / or = processing plant biomass into fuels and / or = processing plant rubber waste, tires and more.

Generating clean energy:

Each plant is only a supporting system that produces high quality 600-750 Btu syngas, which generate up to 1.25 MW electricity.

 

Generating financial revenues for repayment of the investment:

In addition to alleviating the burden and cost of disposing of waste, the plant produces high quality - gas and carbon which can be used or resold.

 

Production of synthesis gas with the highest quality 600-750 Btu:

Gas can be used to generate energy or to go directly to local industries for heating and manufacturing needs. Carbon product generated by the treatment process can be used for different purposes, such as a soil conditioner, a power source, a filler for rubber and plastic articles, etc.

 

Environmental Protection

The system does not generate virtually no emissions due to the patented pyrolysis process and is completely self-sustaining using less than 10-15% of the energy produced for the operation of the entire system.

Patented technology the company uses a unique combination of pyrolysis and hifropiroliza, the raw material is subjected to heat treatment to 1,600F (850C) in an environment full of gas. Unlike competing technologies, the system does not involve combustion, which produces toxic emissions.

 

Mobile and compact plants in the decision of 300kW to 5MW

Unlike traditional large power plants, our plants can generate energy within six months of the contract. The modules are portable and can be delivered to any place, and immediately assembled to produce energy within three weeks. The system can be disassembled and subsequently be moved to another city.

 

Final solution to waste management:

= Road Remainder of Schroeder; = Processing tire fuel; = Nutshells - all types; = Vegetable seeds (corn, rice, etc.); Compost = mass; = Plastics; = Shredded carpet; = Packaging Waste; = Construction Waste; = Resins; = Foundry sand and Forms; = Mass of sewage shafts; = Solid waste; = Animal - Rendering waste; = Coconut shells; = Wood waste (sawdust, bark, etc.); = Paper - all types; = Spent activated carbon (reclaimed); = Treated wood waste; = Garden waste - all types; = Roofing materials; = Contaminated soils; = Used absorbents; = Crop Residues - All Types.

For contact:
Toshko Slavov - REM Sale Department

Customer Centre Head office Varna:
Tel (switchboard): +359 52 319980 (Speaking: English)
Tel: +359-52-319980 ext.105 or 106 (Perfectly speaking: Bulgarian, Russian)
Fax: +359-52-319990

email: web@remtechnology.eu
sales@tampers.eu

REM™ Store online marketplace {http://www.tampers.eu}
REMTECHSTROY GROUP {http://www.remtechstroy.eu}
REM™ Startup Project {http://startups.tampers.eu}
BUSINESS PROJECTS looking for
partners and investors {http://InvestorSearch.tampers.eu}

 

Garbage -processing Plant = 100% secured financing - Search Partner Municipality 

/ For details, see the attached photos /

 

Завод за преработка на отпадъци при 100% осигурено финансиране – Търси партньор Община

 

Водещ световен производител на заводи за преработка на отпадъци -  търси Община, Депо или Друг партньор произвеждаш отпадъци за изграждане на високотехнологичен екологичен завод/заводи за преработка на  =твърди отпадъци, и/или =  завод за преработка на биомаса в горива, и/или =  завод за преработка на каучукови отпадъци, гуми и др.

Генериране на чиста енергия:

Всеки завод е само поддържаща се система, която произвежда високо качество 600-750 Btu синтетичен газ, който генерира до 1.25 MW електроенергия.

 

Генериране на финансови приходи  за погасяване на инвестицията:

В допълнение към облекчаване на тежестта и разходите за обезвреждане на отпадъците, завода произвежда високо качество -  газ и въглерод, който може да се използва или препродава.

 

Производство на синтетичният газ с Най-високо качество 600-750 Btu:

Газта може да бъде използвана за генериране на енергия или да отидете директно към местните индустрии за отопление и производствени нужди. Продукта въглерод генериран от процеса на преработка може да се използва с  различно предназначение, като подобрител на почвата, източник на енергия, пълнител за каучук и пластмасови изделия, и т.н.

 

Опазване на околната среда

Системата негенерира почти никакви емисии, дължащо се на патентован процес на пиролиза и е напълно самоподдържаща се, използвайки по-малко от 10-15% от произведената енергия за работа на цялата система.

Патентована технология на компанията използва уникална комбинация от пиролиза и хифропиролиза, суровината се подлага на термична обработка до 1,600F (850C) в среда, изцяло газ. За разлика от конкурентните технологии, системата не включва изгаряне, която произвежда токсични емисии.

 

Мобилни и компактни заводи в решение  от 300kW до 5MW

За разлика от традиционните големи електроцентрали, нашите заводи могат да генерират  енергия в рамките на шест месеца от поръчката. Модулите са преносими и могат да бъдат доставени на всяко място, веднага сглобени и да произвеждат енергията в срок до три седмици. Системата може да бъде разглобена в последствие и да бъде преместена в друг град.

 

Окончателно решение на проблемите с преработка на отпадъци:

= Автомобилен Остатък от Шредер; = Преработка на гуми в горива; = Черупки от ядки - всички видове; = Зеленчукови семена (царевица, ориз и т.н.); = Компост маса; = Пластмаси; = Настърган килим; = Опаковка Отпадъци; = Строителни Отпадъци; = Смоли; = Леярски пясък и Форми; = Канализационна маса от шахти; = Твърди битови отпадъци; =  Животинските - Екарисаж отпадъци; = Черупки от кокосови орехи; = Дървесни отпадъци (дървесни стърготини, кори, и т.н.); = Хартия - всички видове; = Отработен активен въглен (регенериран); = Обработени дървени отпадъци; = Градински отпадъци - Всички Видове; = Покривни материали; = Замърсени почви; = Отработени абсорбенти; = Житните Остатъци - Всички Видове.

За контакт:

За Контакт:
Мобилен телефон: +359-878-420207
Служебен: +358-52-319980 вътр.108
Дипл.Инж. Д.Николаев - Главен Оперативен Мениджър Продажби и Инвестиране

С Уважение:
Тодор Славов
РЕМ Департамент Продажби
Служебен: +358-52-319980 вътр.105 или 106
REM Store online marketplace {bg.tampers.eu}
REMTECHSTROY GROUP {www.remtechstroy.eu}

REM Sales Department
REMTECHSTROY GROUP (REMTECH trade)
TAMPERS.EU (REM&trade Store online marketplace)
VARNA 9000 - BULGARIA, REMTECHNOSTROY Group (Head office Varna)
Address: Varna 9010, Industrial zone, 1 Studenstska Street, et.1

 

 

*
*
*
 

Comments

Topic: Garbage -processing Plant = 100% secured financing - Search Partner Municipality
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggTechnoratiGoogle+RedditMySpaceTwitterLinkedIn
Gravatar
Тодор Славов (Bulgaria) says...
Завод за преработка на отпадъци при 100% осигурено финансиране – Търси партньор Община http://www.tampers.eu/Waste_plant.html Водещ световен производител на заводи за преработка на отпадъци - търси Община, Депо или Друг партньор произвеждаш отпадъци за изграждане на високотехнологичен Read More
22nd September 2014 12:38pm
Page 1 of 1

Add Comment

* Required information
(will not be published)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
Notify me of new comments via email.
 
Remember my form details on this computer.
 
TAMPERS.EU Professional Network Email Password
Forgot account?
Remember me?

TAMPERS.EU Professional Network (3) IN (1) of verified: buyers companies, licensed brokers and investors. TOTAL GOODS €:
EURO. 

(1) To use service and see prices in TAMPERS.EU (www.tampers.eu), you must be a Registered {Final} Buyers or Registered Broker etc. {Not Final} Buyers of the TAMPERS.EU Professional Network as a company /legal entity/ with appropriate authorization and user rights as employee, manager or owner company /legal entity/!
(2) TAMPERS.EU Sales Network - Not working & Not serve: Not registered user, companies phantoms or only individuals!
(3) TAMPERS.EU is a professional network only for verified clients - company /legal entity/!

Sign Up {FINAL} BUYERS:

If you want more details! First you can register you and/or your company as User {MEMBER FINAL BUYERS} of TAMPERS.EU Professional Network. We want to know who you are, to provide you a perfect service. This is total free of costs for end buyers (registered by email with a corporate domain), and you get access to prices and more information’s on the TAMPERS.EU site, can download files, buy products, send inquiries and receive also the weekly TAMPERS.EU Newsletter, if you like.

 

Sign Up {NOT FINAL} BUYERS or {BROKER}:
  

Maintenance fee to access prices in a TAMPERS.EU 

First you can register you and/or your company as User {MEMBER NOT FINAL BUYERS} of TAMPERS.EU Professional Network. If you are a non-end buyer, a company broker or you register by anonymous email (Gmail, Yahoo or other free email) you can access the platform prices (TAMPERS.EU) or service your inquiries from Sales Department only if you are required to pay Maintenance fee  = 60£/year to access prices in a TAMPERS.EU /Active TAMPERS.EU account = 12 months/
Sign Up {PROVIDER} or {SELLER-OWNER}:


Subscribe, if you like to work with TAMPERS.EU! You can register your company as «FREE» Provider or Seller-owner is free of fees and no monthly fee! After your registration you have to login again, to make a change the "TAMPER.EU Provider membership levels /My subscriptions/" site and choose your subscription / status what suits best. This takes only 3 minutes - and opens lots of possibilities for you.

Sign Up {FINAL} BUYERS with Membership «Premium»:

Only on deposited deposit=500£ (the deposit is not lost, it is deducted from your first order) you receive Membership «Premium» and you can full access contact information from a vendor, detail photos or videos for used railway mechanization, machinery, equipment, MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY, and etc. for sale in Tampes.eu Professional Network!

Welcome to TAMPERS.EU Professional Network!

For help, access or registration of a company - client -  a real legal entity, please to contact Online Customer Support team or sales@tampers.eu

  
'English'
USD ($)
United States
 • Select language /Выберите язык/:
  English
  Bulgarian
  English
  Russian {Версия на Русском}
 • Select currency:
 • Select your country: